Skriv ut Suomeksi
  4/2010


Suomen kestävän kehityksen toimikunta: Vihreä talous mukaan uuteen hallitusohjelmaan

Parasta luontotekoa etsitään kilpailulla

Kuumat tuulet toivat Suomeen kaukaisia vieraita

Metsäluonnon monimuotoisuus ja metsien muut käyttötarpeet voidaan sovittaa yhteen

Luontoblogi: Uhanalainen jokirapu

Elokuun kuukausiteema on metsät

Suomen merikotkien satelliittiseuranta

Perinneympäristöt - talkooleirit 

Perinnemaisematalkoita: Matkalla maisemaan – luonnollisesti!

Retki perinnemaisemiin laitumille Krissinmäen ja Pilliniemen Hyvinkäänkylään 17.8.

Pyöräretki Hankoon 20.8. ja Lapinvaellus 23.8.

Savonlinnan kansainväliset luontokuvaelokuvafestivaalit 19.-21.8.

Monimuotoinen Itämeri -perhetapahtuma Harakan saaressa 29.8.

Vantaan luonto purolaaksoista puistoihin

Itämeren tulevaisuus


IUCN Newsletter

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

Biodiversity climbs the corporate agenda

Biodiversity Hotspots

Biodiversity — Global Issues

Apollofjäril. Bild Antti Below.

Mångfaldigt informationsår

Under det här året satsar man hårt på att sprida information om biologisk mångfald. Verksamheten sporras av det pågående temaåret för biologisk mångfald och av att tidsfristen för de så kallade 2010-målen utgår i år: världens länder förband sig år 2002 att påtagligt minska utarmningen av den biologiska mångfalden före slutet av 2010. Under partsmötet för konventionen om den biologiska mångfalden i oktober i Japan kommer man överens om nya globala mål.   Läs mera>> 


Undervisningsminister Henna Virkkunen: Miljöfostran skapar grunden för förståelsen för den biologiska mångfalden

 Henna Virkkunen. Bild Ilpo Vuorivirta.Under det internationella temaåret för biologisk mångfald strävar man efter att öka kunskapen om den biologiska mångfaldens betydelse och lyfta fram exempel på skydd och hållbar användning av biodiversiteten i praktiken. Skolorna innehar en central roll i ökandet av medborgarnas kännedom om biodiversiteten. Vi önskar att man i undervisningen i grundskolorna och gymnasierna under år 2010 fäster uppmärksamhet speciellt vid biodiveristetsfrågor... Läs mera>>Gränszonen kan bli flodkräftans räddning

Graft. Bild Markku Pirttimaa.Forststyrelsen har börjat ta krafttag för att rädda flodkräftan. Ett nationellt handlingsprogram för kräfthushållning blir klart före slutet av detta år, men experterna har redan börjat verkställa programmet genom att kartlägga kräftförekomster. Fortstyrelsen provfångar kräftor i gamla flodkräftvatten i Lappland, södra Finland och östra Finland. Därtill undersöker jakt- och fiskeplanerare Tapani Partanen vattendrag i vilka man utplanterat flodkräfta tidigare.  Läs mera>>Mångfaldig natur längs med vägar och järnvägar

Paahteinen ratapengerDe landskap som omger våra vägar och järnvägar är för resenärer en synlig del av vårt lands natur och landskapshelheter. Landsvägs- och järnvägsnätets vägrenar utgör livsmiljö för många växt- och insektarter, vars livsutrymmen annars har krympt eller försvunnit helt och hållet. Det pågår ett ständigt arbete både med utveckling av grönområdesskötsel och med omsorgsfull miljöplanering för ....  Läs mera>>


Mänsklighetens naturkapital krymper

Ringsvanslemur. Bild Jukka-Pekka JäppinenTrots ansträngningar har man inte lyckats stoppa utarmningen av naturens mångfald och försvagningen av livsmiljöerna. Som en följd av detta har den miljönytta som naturen erbjuder börjat försvinna. Kortsiktiga intressen hotar att åsidosätta ett hållbart användande av naturresurser samt plikten att bevara jorden livsduglig för kommande generationer. Om människornas förhållningssätt inte ändras kommer följderna att vara dramatiska såväl för människorna som för den övriga naturen.   Läs mera>>