Tulosta
 

Grodorna i knipa

31.3.2010
Bufo periglenes grodorEnligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nyaste bedömning är 30 procent av världens 6 285 grodarter hotade. Av dessa 1 895 hotade arter klassas 484 som akut hotade (CR), 754 som strakt hotade (EN) och 657 som sårbara (VU). 39 arter har dött ut eller försvunnit ur naturen. Sannolikt kunde många fler arter klassas som försvunna, åtminstone 159 arter, för det är mycket svårt att befästa ett en art har dött ut.

Grodornas framtid ser inte ljus ut. Nästan hälften, 42 procent, av bestånden av groddjursarter krymper. I framtiden kommer antalet hotade grodarter att öka ytterligare. Det går bra för endast en procent av grodarterna, deras artantal håller på att växa.

Förstörelse och splittring av livsmiljön största hotet

Globalt hotas groddjuren av att deras livsmiljöer förstörs och splittras. Som exempel kan nämnas att tjärnar och våtmarker försvinner till följd av dikning, dränering, byggande, jordbruk och effektiverad markanvändning. Särskilt sådana arter som förekommer inom ett litet område eller är specialiserade på vissa bestämda livsmiljöer är illa ute. Risken att försvinna är också större för grodarter som inte klarar av att röra sig längre sträckor, dvs. söka sig från en livsmiljö till en annan.

Flest hotade groddjursarter finns i Latinamerika, exempelvis Colombia (214 arter), Mexiko (211 arter) och Ecuador (171 arter). Det går inte heller så bra för grodorna i Karibien. Rentav 80 % av arterna i Dominikanska republiken, Kuba och Jamaica är hotade. Sämst är läget för grodorna i Haiti, där 92 procent av grodarterna hotar att försvinna.

Även groddjuren i kustregnskogarna i Asien, Västafrika och Brasilien lider av människans allt kraftigare verksamhet. Grodornas livsmiljöer minskar och splittras till följd av skogsavverkning, oljepalms- och eukalyptusplantager, expanderande jordbruk och boskapsuppfödning. Utan sina regnskogar, tjärnar och bäckar har grodorna få chanser överleva.

Grodorna plågas av sjukdomar

Bild  Juhani TerhivuoGroddjuren lider av nya sjukdomar som sprider sig snabbt. I Slagelse kommun i Danmark påträffades för ett par år sedan 1 200 döda exemplar av ätlig groda. De hade dött av ranaviruset, som förekommer bl.a. i Asien, Australien och Italien. Ingen vet hur viruset hade kommit till Danmark.

Det har förekommit märkliga sjukdomar tidigare också. Man antar att världens groddjurspopulation rasade på 1970-talet på grund av parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis. I synnerhet olika svampsjukdomar utgör ett allvarligt hot mot groddjuren. Groddjurens levnadsmöjligheter försämras också som en följd av föroreningen av vattendrag, nykomlingar och klimatförändringen.

Fastän groddjurens situation är oroväckande, kan vi förbättra deras liv med hjälp av små åtgärder. Inplantering samt restaurering av livsmiljöer har visat sig vara effektiva åtgärder i skyddet av grodorna i Norden. I Danmark har man lyckats skydda lövgrodan med dylika åtgärder, och arten klassas inte längre som en hotad art i Danmark.

Text Riku LumiaroTill framsidan