Tulosta
 

Liv i naturen nyhetsbrev

19.5.2010
Det nyhetsbrevet produceras av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, kommunikationsministeriet, undervisningsministeriet, Finlands miljöcentral, Forststyrelsens naturtjänster och Rundradion.

Artiklarna behandlar ämnet biologisk mångfald ur olika perspektiv: från enskilda arter till ekosystem, från det ekonomiska värdet av naturen till den immateriella nyttan och från Finland till övriga världsdelar. Avsikten är att väcka läsarens intresse och att berätta om den biologiska mångfalden och skyddet av den.

Med nyhetsbrevet stöder man flera olika gruppers arbete till förmån för den biologiska mångfalden. Målet är lyfta fram den biologiska mångfalden i den offentliga debatten för att vi ska bli medvetna om dess betydelse för såväl mänskligheten som djur- och växtriket.Mera infomation

Riku Lumiaro
Finlands miljöcentral
tel. 040 509 8654
fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Till  framsidan