Tulosta
  4.12.2014

Hyvää joulua!

Vesistökunnostusverkoston toimintaa ideoi suunnitteluryhmä, jossa on edustettuna aktiivisia vesistökunnostajia ympäri Suomea. Ryhmä ottaa mielellään vastaan ajatuksia verkoston toiminnan kehittämiseksi!

Tulevana vuonna verkoston www-sivuja laajennetaan. Sivuille luodaan opetusmateriaalipaketit vesistökunnostuksen eri aihepiireistä. Materiaalit ovat kaikkien muokattavissa ja hyödynnettävissä. Sivuille on suunnitteilla myös ”asiantuntija vastaa” -palsta. Verkosto löytyy jatkossa myös sosiaalisesta mediasta.

Vesistökunnostusverkoston vuoden 2015 seminaari järjestetään 9.-11.6. Porissa yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutin kanssa.
*

Halukkuutta toimia Koillismaan metsäpurojen tilan hyväksi

 
Koillismaan alueen purot kärsivät valuma-alueelta ojitusten, metsänpohjan muokkausten ja rantametsien hakkuiden myötä tulevaista ravinteista ja sedimentistä. Kyselytutkimuksen mukaan purot koetaan tärkeiksi ja niiden tilaa halutaan parantaa. Lue lisää
*

AKVA-hanke, tietoa Salon ja Kemiönsaaren vesistöistä

 
AKVA - tietoa Salon ja Kemiönsaaren vesistöistä (2012-2014) -hankkeen tavoitteena oli lisätä kansalaisten tietoa ja kiinnostusta vesistöihin ja vesien hoitoon liittyvissä asioissa. Ihmisten asenteisiin pyrittiin vaikuttamaan tekemällä oppimisen kautta. Lue lisää
*

Rakennetut kosteikot hoitavat taajamavesistöjä

 
Vihdin kunta rakennutti alkutalvesta 2010 Nummelan Portin kosteikon luonnon monimuotoisuuden juhlavuoden hankkeena. Kosteikko suunniteltiin parantamaan järveen laskevan veden laatua, tarjoamaan monipuolinen elinympäristö eliöille ja virkistäytymismahdollisuuksia paikallisille asukkaille. Lue lisää
*

Tavastkengällä innostuttiin kunnostusprojektista

 
Pyhännän Tavastkengän kylällä sijaitsevan Kurkelanjärven pitkään suunnitteilla ollut kunnostushanke on edennyt ripeästi. Järven tilaa on parannettu Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran ja Oulun ProAgrian vetämän "Vesistöt yhdessä hyvään tilaan (VYYHTI)” -hankkeen yhteistyönä. Lue lisää
*

Vesienhoidon käsikirja omista kokemuksista

 
Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys on julkaissut laajan vesienhoidon käsikirjan, joka perustuu yhdistyksen omiin kokemuksiin vesistön kunnostuksesta. Lue lisää
*

Vesiviljelyn sijainninohjaus suojelee vesistöjä

 
Maa- ja metsätalousministeriön Vesiviljely  2022 -strategiaehdotuksessa määritellään toimia, joilla vesiviljelyä voidaan lisätä ja menettelytapoja uudistaa. Tavoitteena on myös varmistaa toiminnan ekologinen kestävyys. Lue lisää

Uusia julkaisuja: