Tulosta
 

TEEB Nordic -yhteenveto kertoo pohjoismaisen luonnon hyödyistä

13.2.2013
Ekosysteemipalveluiden sosio-ekonominen merkitys Pohjoismaille on erittäin merkittävä sekä kansantalouden että ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Maakohtaisia eroja löytyy, mutta luontoympäristön suuri merkitys kansalliselle identiteetille esimerkiksi vapaa-ajan virkistyskäytön kannalta yhdistää kaikkia Pohjoismaita.

Pohjoismaiden ekosysteemien mahdollistamista hyödyistä voidaan mainita vaikkapa kalastus, metsästys, marjojen ja sienten poiminta, vesien puhdistuminen, pölytys sekä hiilen varastoituminen soihin ja metsiin.

Monimuotoisilla ekosysteemeillä on Pohjoismaissa tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja talouden menestymiselle. Luontopääoman turvaamiseksi sosio-ekologisia systeemejä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, ja luonnon monet arvot on saatava mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama hankeTalvinen metsä tarjoaa virkistystä ja liikunta luonnossa ylläpitää terveyttä. Samalla metsä sitoo hiilidioksia hilliten ilmastonmuutosta.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Institute for European Policy (IEEP) tekivät synteesin ekosysteemipalveluiden yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä Pohjoismaissa The Socio-economic Importance of Ecosystem Services in the Nordic countries – TEEB Nordic. TEEB Nordic –raportti julkistettiin tammikuussa 2013. Hanke oli Pohjoismaiden Ministerineuvoston (PMN) rahoittama ja liittyi Suomen PMN:n puheenjohtajuuskauden painotuksiin.

Hankkeessa kerättiin yhteen tutkimus- ja tilastotietoa ihmisten luonnosta saamista hyödyistä eli ekosysteemipalveluista. Ne ovat biodiversiteetin tuottamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä, sekä prosesseja, joista ihmisten hyvinvointi on riippuvainen.

Ekosysteemipalveluiden merkitystä arvioitiin perustuen biofysikaalisiin ja sosio-ekonomisiin indikaattoreihin. Monien ekosysteemipalveluiden tilasta ja taloudellisesta arvosta on saatavilla tarkkojakin tietoja, esimerkkinä maa- ja metsätalouden tilastot.

Valitettavasti kuitenkin monien ekosysteemiprosessien, kuten esimerkiksi ravinnekiertojen tai biologisten vuorovaikutusten, kuten pölytyksen osalta tietoja ei ollut juuri lainkaan saatavissa tai ne olivat puutteellisia perustuen esimerkiksi yksittäistapauksiin.

Ekosysteemipalvelut ovat vihreän talouden perusta

TEEB Nordic -hankkeen johtopäätökset osoittavat, ettei mikään elinkeinoelämää säätelevä sektoripolitiikka ole sosio-ekologisen systeemin ulkopuolella. Elinkeinot ovat riippuvaisia ekosysteemien toiminnasta ja vaikuttavat niihin toiminnallaan. Sen vuoksi ekosysteemien kestävyyteen perustuvan ajattelun valtavirtaistaminen kaikkeen yhteiskunnan toimintaa ohjaavaan poliittiseen sääntelyyn on tärkeää.

Ekosysteemipalvelut eivät kuulu vain luonnon- ja ympäristönsuojelun piiriin, vaan ne tulee huomioida muun muassa kalastus-, maatalous-, metsä-, ilmasto-, energia-, liikenne- ja matkailukysymyksissä. Vihreän talouden myötä luonnon monimuotoisuuteen perustuvat uudet innovaatiot, talouskasvun ja luonnonvarojenkäytön irtikytkentää tukevat keinot pitää nostaa erityisesti esiin.

 

Teksti: Petteri Vihervaara, Marianne Kettunen ja Riku Lumiaro
Kuva: Tapio Heikkilä

Lisätiedot

Senior Policy Analyst Marianne Kettunen, Institute for European Environmental Policy IEEP, mkettunen@ieep.eu

Erikoistutkija Petteri Vihervaara, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Raportti verkossa:

Takaisin etusivulle