Tulosta
  17.12.2012
 
Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta!


Tämä on uusi valtakunnallisen vesistö-kunnostusverkoston uutiskirje. Toivomme, että lukijat löytävät tämän kirjeen myötä entistä vaivattomammin tietoa vesistökunnostuksista, ajankohtaisista tapahtumista sekä muiden verkoston jäsenten yhteystietoja. Esitelläksenne omaa valmistunutta hankettanne/ajankohtaisia tapahtumianne, olkaa ystävällisesti yhteydessä Maria Arolaan.

Kirje ilmestyy kesän ja joulun alla, ja se korvaa aiemmat vesistökunnostuksen yhdyshenkilöille lähetetyt kesä- ja joulukirjeet. Tätä kirjettä saa mielellään levittää myös yhteistyökumppaneille.

Vesistökunnostusverkoston seuraava vuotuinen seminaari järjestetään Lahden Sibelius-talolla 15.-16.8.2013 Vesijärvisäätiön isännöidessä tilaisuutta. Varaathan jo päivän kalenteristasi!

Lue lisää
>>  Vesistöjen kunnostus ja hoito (SYKE)
>> Vesijärvisäätiö

*

Virtavesien kunnostamistoiminnan kehittämiseen mietitään uusia vaihtoehtoja

 
 
SYKE on tänä vuonna MMM:n toimeksiannosta vetänyt yhdessä ELYjen kalatalous- ja virtavesien kunnostamisen sekä RKTL:n asiantuntijoiden kanssa selvitystyötä, jossa on arvioitu virtavesikunnostus-toiminnan järjestämisen vaihtoehtoja ELY -keskuksissa tulevaisuudessa.

Tavoitteena on, että valtion aluehallinto voi jatkossakin huolehtia yhdessä muiden toimijoiden kanssa virtavesien tilan parantamisesta ja että hallinnolla on riittävät voimavarat ja osaaminen näissä tehtävissä. Työ valmistuu vuoden vaihteessa.

 Lisätietoja:

Markku Maunula, SYKE etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Saija Koljonen, SYKE etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

*

Uusia esimerkkihankkeita kunnostajien käyttöön

 
 
Vesistökunnostusverkosto kerää hyviä esimerkkihankkeita julkaistavaksi verkkosivuillaan. Esimerkkihankkeiden avulla voi tutustua vesistöjen kunnostus-hankkeisiin käytännössä. Esimerkit tarjoavat hyviä vinkkejä oman hankkeen tueksi, sekä kontakteja kunnostusasioihin liittyen. Vesistökunnostus-verkoston sivuilta löytyy esimerkkejä suomalaisista järvien, merenlahtien, virtavesien ja pienvesien kunnostushankkeista.

Sekä kotimaisia, että kansainvälisiä esimerkkejä virtavesien kunnostushankkeista löytyy myös eurooppalaisesta RiverWIKI -tietokannasta. Tietokantaan voi lisätä myös tietoa omista virtavesikunnostushankkeista. Otamme edelleen myös vastaan hyviä kunnostushankkeita sekä verkoston sivuilla, että RiverWIKIssä esiteltäviksi.

Lisätietoja:

Maria Arola, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

Lue lisää
>> Esimerkkihankkeita jokikunnostuskohteista
>> Esimerkkihankkeita järvikunnostuskohteista
>> Esimerkkihankkeita purokunnostuskohteista
>> River Wiki (RESTORE-hanke [englanniksi])

*

Uusia menetelmiä vesienhoidon suunnittelun tueksi

 
 
Vuoden 2012 lopussa päättynyt SYKEn koordinoima Karvianjoen tulevaisuustarkastelut (KarTuTa) –hanke selvitti vesienhoitosuunnitelmien toteutusta Karvianjoen vesistössä. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa sekä asettaa realistisia tavoitteita ja toimenpiteitä vesienhoidolle. Hankkeessa sovellettiin lähes kahtakymmentä erilaista menetelmää tai vuorovaikutteisen suunnittelun tekniikkaa. Tarkastelut painottuivat Karvianjärvelle, Karhijärvelle ja Isojärvelle.

Hankkeen lopputulokset antavat hyvät lähtökohdat eri osapuolten väliselle keskustelulle toimenpiteiden alueellisesta kohdentamisesta ja priorisoinnista. Hankkeessa kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa vesienhoidon suunnittelun apuvälineinä myös muualla Suomessa.

Lisätietoa:

Mika Marttunen, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lue lisää >> KarTuTa (SYKE)

*

Ravintoketjukunnostus rehevien järvien hoidossa -seminaari

 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus ja SYKE järjestivät Kankaanpäässä marraskuussa 2012 hoitokalastusseminaarin. Seminaari liittyy vuonna 2012 päättyneeseen Karvianjoen Tulevaisuustarkastelut -hankkeeseen (KarTuTa), jossa tunnistettiin ravintoketjukunnostus tärkeäksi ulkoisen kuormituksen vähentämistä tukevaksi lisätoimenpiteeksi Karvianjoen vesistön rehevien järvien hoidossa.

Seminaarissa kuultiin ja vaihdettiin kokemuksia Karvianjoen järvien lisäksi Iisalmen reitiltä, joka rehevöitymisongelmiltaan ja paineiltaan on Karvianjoen vesistön kaltainen ja jossa pitkään ollut alueellista hoitokalastusyhteistyötä, kalatalousviranomaisen näkemyksiä vuosina 2011−2012 MMM:n rahoittamien poistokalastuskokeilujen kokemusten valossa, sekä pitkäaikaisia kokemuksia erilaisista eteläsuomalaisista ravintoketjukunnostuksen kohteista, paikallisin voimin tehtävästä hoitokalastuksesta ja kokemuksia saaliin hyötykäytön kehittämisestä.

Lue lisää >> Seminaariesitykset (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

*

Konneveden kunnostuspäivien antia

 
 
Valtakunnalliset vesistökunnostuspäivät järjestettiin syyskuussa 2012 Keski-Suomessa Konneveden tutkimusasemalla. Puheenvuorot keskittyivät kunnostuksen ajankohtaisiin aiheisiin ja seurantaan. Lisäksi tutustuttiin Keski-Suomen ELY-keskuksen kunnostuskohteisiin Korholankoskilla ja Konneveden Siikakoskella.

Keskusteluissa keskeisiksi teemoiksi nousivat mm. seurantojen kehittäminen, tarve kunnostusten vaikuttavuuden ja hyötyjen aiempaa monipuolisemmalle tarkastelulle, valuma-aluenäkökulman ja laajempien kunnostuskokonaisuuksien suunnittelun tärkeys sekä tarve uusille toimintamalleille, kunnostuksen toimijapohjan laajentamiselle, sekä johdonmukaiselle yhteistyön tehostamiselle erityisesti valtion omien organisaatioiden välillä.

Lue lisää >> Koulutus ja seminaarit (SYKE)
*

Tietoa kunnostuksesta SYKEn oppaista

 
 
Kunnostusverkoston lisäksi vesistöjen kunnostuksesta löytyy tietoa mm. SYKEn ohjeista ja oppaista, joista tuoreimpia ovat Kaupunkipuron kunnostus (Sarvilinna, ym. 2012) ja Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito (Sarvilinna ja Sammalkorpi, 2010). Oppaisiin voi tutustua SYKEn verkkosivuila tai niitä voi tilata suoraan SYKEstä. Julkaisut ovat ilmaisia.

Lisätietoja:

Auri Sarvilinna, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lue lisää >> Julkaisut (SYKE)

Tehtyjä kunnostuksia

Keskustelupalsta