Tulosta

Vesialan uutiskirje 1/2015

17.3.2015

Reaaliaikaista ympäristötietoa avoimesti käyttöön

 
Uudessa Envibase-hankkeessa luodaan konkreettisia työvälineitä ympäristön seurantaan, tutkimukseen ja suojeluun. Hankkeen tavoitteena on avata ympäristöhallinnon tietoaineistoja, nykyaikaistaa ympäristön tilan seurantaa, vähentää päällekkäisiä tietojärjestelmiä ja helpottaa tiedon käyttöä. Lue lisää

Uudella toimintamallilla kohti yhteisymmärrystä Kymijoen vaelluskalakantojen elvyttämisessä

 
Kymmenet sidosryhmät päätyivät tehokkaiden ryhmätyö- ja monitavoitearviointityökalujen avulla yhteisiin suosituksiin toimenpiteistä, joilla edistetään Kymijoen alaosan vaelluskalakantojen elvyttämistä ja eri osapuolten tavoitteiden yhteensovittamista. Toimintamallia on mahdollista hyödyntää myös muissa vesistöissä. Lue lisää

Jokikunnostusten ekologista onnistumista estävät monet tekijät

 
Jokiuomien kunnostusten ekologista onnistumista estävät valuma-alueelta tuleva kuormitus, vesieliöstön levittäytymisesteet sekä kunnostuksissa luotu riittämätön luonnontilaisten elinympäristöjen määrä. Tähän ovat syynä etenkin resurssien puute ja eri sidosryhmien ristiriitaiset tavoitteet ja toiveet vesistöjen käytölle Lue lisää

Uusia menetelmiä turvetuotannon ja metsätalouden biologisten vesistövaikutusten mittaamiseen

 
Mika Niemisen valmisteilla olevassa väitöskirjassa on testattu eri menetelmiä turvetuotannosta ja metsätaloudesta aiheutuvan maankäytön biologisten vesistövaikutuksien mittaamiseksi. Toistaiseksi lupaavin menetelmä perustuu liuenneen värillisen orgaanisen aineksen optiseen analyysiin Lue lisää

Laajat rantavyöhyketutkimukset ja havainnolliset kartat apuna suurten järvien hoidon suunnittelussa

 
Uuden tarkastelutavan avulla laajasta järviketjusta voidaan tunnistaa alueet, joilla on suurimmat riskit kuormituksen haitallisille vaikutuksille ja joille kohdistuu suurimmat vesienhoidon tarpeet.Tarkastelutapa auttaa kohdentamaan kunnostuksen voimavarat sinne, missä niitä tarvitaan eniten. Lue lisää

Vastaa kyselyyn pohjavesiselvitysten tarkistuslistan hyödyllisyydestä

 
Suomen ympäristökeskus on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Tarkistuslistan tavoitteena on saada pohjavesiselvitysten tarve ja tutkimusmenetelmät yksiin kansiin ja näin helpottaa sekä yritysten että viranomaisten työtä. Lue lisää

Tiedotteita

Tapahtumia

Aiemmat Vesikirjeet