Tulosta
 

Luonnonsuojelulain uudistamisen seuraava vaihe alkaa kansalaiskeskustelulla

15.5.2014
 Retkeilijä kansallispuistossa 
 Retkeilijä Pyhä-Häkin kansallispuistossa.
Kuva Markus Sirkka.

Luonnonsuojelulain ensimmäinen uudistamisvaihe on etenemässä hallituksen esitykseksi ja edelleen eduskunnan käsittelyyn. On aika aloittaa luonnonsuojelulain uudistamisen toinen vaihe. Se alkaa syksyllä 2015 kansalaiskeskustelulla. Ympäristöministeriön on tarkoitus kerätä kansalaisten ideoita sekä nykyisten suojelukeinojen parantamiseksi että uusiksi suojelukeinoiksi.

Luonnonsuojelulaki on ollut voimassa vuodesta 1997 lähtien, ja siihen on sen jälkeen tehty useita muutoksia. Viimeisimmän Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin tulokset sekä luonnonsuojelulain toimivuuden arvioinnit ovat kuitenkin osoittaneet, että lainsäädäntö ei yksin eikä yhdessä muiden ohjauskeinojen kanssa ole onnistunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä, vaikka lainsäädäntö onkin toiminut oikeaan suuntaan.

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012. Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Pian alkava keskustelu ja sitä seuraava luonnonsuojelulain uudistaminen ovat osa tämän tavoitteen saavuttamista.

Luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseen tähdätään sekä nykyisten luontotyyppi- ja lajisuojelun keinoja tehostamalla että kokonaan uusia keinoja kehittämällä. Mahdollisina tulevina uusina keinoina keskusteluun nostetaan elinympäristöjen kytkeytyneisyyden parantaminen sekä ekologinen kompensaatio eli "No Net Loss" -periaate, jolla tarkoitetaan hankkeiden luontoon kohdistuvien haitallisten vaikutusten korvaamista luonnonsuojelun keinoin. Myös geenivarojen suojelun ottaminen mukaan luonnonsuojelulain tavoitteisiin nähdään tärkeänä.

Avoin kansalaiskeskustelu

Keskustelu alkaa syyskuussa pidettävällä aloitusseminaarilla, jossa keskustellaan luonnonsuojelulain muutostarpeista ja uudistuksen tavoitteista. Tämän jälkeen alkaa nettisivuilla keskustelu uudistamisen eri osa-alueista. Kansalaisten eri elämänaloilta ja eri puolita Suomea toivotaan osallistuvan laajasti.

  Hämeenkylmänkukka
 Hämeenkylmänkukka on harvinainen harjujen ja
valoisten metsäkumpareiden kasvi. Se on erittäin
uhanalainen ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu.
Kuva Tapio Heikkilä.
Kansalaisvalmistelun tavoitteena on kerätä tietoja ja toimenpide-ehdotuksia. Tämän ohella tavoitteena on myös lisätä lainvalmistelun avoimuutta sekä ihmisten kiinnostusta luonnonsuojelua ja sen toteuttamiskeinoja kohtaan.

Avoin keskustelu lisää tietoa luonnonsuojelun tarpeesta sekä tuo esiin eri näkökulmia luonnonsuojeluun. Näin keskustelu auttaa ymmärtämään ja ehkä myös hyväksymään erilaisia luonnonsuojeluun liittyviä näkemyksiä, mikä puolestaan saattaa helpottaa mahdollisuuksia löytää kaikille osapuolille sopivia ratkaisuja luonnonsuojeluun liittyviin haasteisiin.  Erityisen tärkeätä on saada lainvalmistelun pohjaksi kansalaisten ”hiljaista tietoa” ja omia kokemuksia luontoa muuttavista ilmiöistä ja luonnonsuojelulainsäädännön toimivuudesta.Teksti: Minna Pappila, ympäristöministeriö

Lisätietoja

Hallitussihteeri Minna Pappila, ympäristöministeriö
p. 0295 250 242, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Linkit


Takaisin etusivulle